aktualności - Ncore Internet Telewizja Telefon

Przejdź do treści

Menu główne:

internet

Aktualności


09.11.2018 r.


Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne od 12 grudnia 2018r. zmianie ulegają zapisy w umowach dotyczących świadczonych przez nas usług. Zmiany te nie wymagają od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z nami oraz nie wpływają na obecne opłaty za usługi.
Dostosowaliśmy postanowienia, które uprawniają Państwa do zmiany warunków umowy na odległość (np. za pomocą poczty elektronicznej):
Zmiany umowy można dokonać w formie pisemnej oraz dodatkowo wybierając formę dokumentową, w tym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Sposoby zmiany umowy wraz adresami kontaktowymi znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ncore.pl
W przypadku wyboru przez Państwa formy dokumentowej, dostarczymy treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz Państwa oświadczenie o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650).

W przypadkach, gdy umożliwimy dokonanie zmian umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez wysłanie e-mail), wówczas otrzymają Państwo od nas informację potwierdzającą realizację takiego zlecenia, bądź informacją o odmowie.

W ciągu 14 dni od daty zmiany umowy dokonanych na odległość lub poza naszym biurem przysługuje Państwu prawo odstąpienia od tych zmian. Termin będzie zachowany, jeśli Państwa oświadczenie będzie wysłane do nas przed upływem 14 dni.
Do zmienionych warunków umowy obowiązują aktualne regulaminy i cenniki.
W związku z powyższym informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 12 grudnia 2018 r. W przypadku wypowiedzenia dotyczącego zmiany umowy zawartej na czas określony, będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych ulg, których Państwu udzieliliśmy.
Ci z Państwa, którzy nie podali nam swojego adresu e-mail  w celu otrzymywania w ten sposób każdej treści proponowanych przez nas zmian warunków umowy, zachęcamy do uzupełnienia tych danych, kontaktując się z nami bezpośrednio lub za pomocą kontaktów wskazanych na naszej stronie internetowej.
Informacje odnośnie wprowadzanych zmian w związku z nowelizacją przepisów dostępne są także na naszej stronie.


25.05.2018 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE   OGÓLNE
            
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do   zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
         
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest NCORE Sp. z o. o., NIP: 7532402317,   REGON:160331307, tel: 77 448 90 00  e-mail: rodo@ncore.pl.
            
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
1. telefonicznie pod numerem telefonu: 77 448 90 00
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: rodo@ncore.pl
3. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: NCORE Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 9/1 48-304 Nysa
            
CEL ORAZ   PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, podstawa przetwarzania: art. 6   ust. 1 lit. „b” RODO,
2. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6   ust. 1 lit. „c” RODO,
3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 Państwa dane osobowe będą   przechowywane:
1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
2. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgod przez osobę, której dane dotyczą.
        
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.
           
PRZEKAZYWANIE   DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
             
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do   Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
            
PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
Przysługuje Państwu również prawo do   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
          
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.
  
Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.
            
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
            
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne  decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
       


27.04.2016 r.

 
W celu poprawienia jakości usług, w nocy z piątku na sobotę (29/30 kwietnia 2016 r.) między godz. 2:00 a 4:00 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do internetu.
Przepraszamy za problemy.


31.03.2016 r. 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych, z dniem 30 kwietnia 2016 roku NCORE Sp. z o.o. wprowadza nowy Regulamin świadczenia Usług.
Zmiany dotyczą umów zawartych lub przedłużonych po dniu 29 listopada 2015 r.
W dziale Aktualne regulaminy i cenniki NCORE Sp. z o.o. publikujemy treść zmienionego Regulaminu.
Istotne warunki świadczenia usług, tj. opłata abonamentowa, parametry techniczne, czas trwania umów itd. nie ulegają zmianie.

W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent ma prawo do pisemnego wypowiedzenia obowiązującej go Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przy czym ewentualne wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z koniecznością dokonania zwrotu udzielonych ulg, a to z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie ze zmiany przepisów prawa. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 30 kwietnia 2016 r.


10.03.2016 r. 

Sobota 12.03.2016 r. w godz. 9:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostępie do Internetu w miejscowości Malerzowice. 


16.02.2016 r. Przerwy w dostępie do Internetu:

W nocy ze środy na czwartek około godz. 23:30 wystapią planowane przerwy w dostepie do sieci Internet. Przerwy wynikać będą z przeprowadzenia zaplanowanych przez nas prac technicznch. Planowane zakończenie prac: około godz. 04:00.
Za niedogodności przepraszamy


31.12.2015 r. Inwentaryzacja:

2 stycznia 2016r inwentaryzacja. Biuro nieczynne przepraszamy za utrudnienia.


21.12.2015 r. Godziny otwarcia w Wigilię i Sylwestra:

W Wigilię i Sylwestra biuro czynne do godziny 13-ej. Za utrudnienia przepraszamy.


17.12.2015 r. 
Informujemy, iż 18.12.2015r (piątek) nasze biuro będzie czynne do godziny 16-ej. 
Za utrudnienia przepraszamy.


30.09.2015 r. 

Informujemy, że w nocy z czwartku na piątek (01-02.10.2015r.) mogą pojawić się chwilowe problemy z dostępem do sieci Internet. Problemy w odbiorze potrwają w godz. 23:30 - 01:30. Przepraszamy za utrunienia


25.04.2015 r. 

W dniu dzisiejszym przeprowadzamy inwentaryzację, nasze biuro będzie nieczynne. Zapraszamy już od poniedziałku.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego